Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Relevante ontwikkelingen

Afvalinzameling en -verwerking
Voor een verantwoord gebruik van grondstoffen streven we in Nederland naar een afvalloze samenleving. In de komende periode willen we daarom het percentage hergebruik van ons afval flink verhogen. We doen dat door te kiezen voor een kosteneffectief maatschappelijk verantwoord inzamelingssysteem dat de grootste winst behaalt in de mate van afvalscheiding. In het kader van herindeling zal medio 2020 besluitvorming plaatsvinden over harmonisatie van het te voeren afvalbeleid.De opbouw van de afvalstoffenheffing maakt daar onderdeel van uit. We kijken daarbij onder andere naar systemen die gewenst afvalgedrag (afvalreductie, -scheiding) stimuleren en mogelijk belonen, naar mogelijkheden voor verbeterde nascheiding en het ophalen van grofvuil. Verder geven we in 2020 een vervolg aan de bewustwordingscampagnes en het uitbreiden van de voorzieningen voor afvalscheiding.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.