Programma 5 Sport en bewegen

Relevante ontwikkelingen

Sport brengt mensen samen. We willen de komende periode onze focus meer richten op de nog-niet-actieve Groningers en hen stimuleren om ook mee te doen. Op deze manier willen we ook de toenemende tweedeling verkleinen en de verschillen in actieve leefstijl verkleinen. Sportclubs bieden naast plezier in sport ook een plek om mee te doen en elkaar te ontmoeten. Zowel voor de sporters, als de vrijwilligers. Ook voor mensen met een beperking of bijvoorbeeld financiële problemen willen we meer mogelijkheden bieden om actief te zijn. Daarvoor is het belangrijk om op wijkniveau brede samenwerkingen te stimuleren tussen sportverenigingen, scholen en WIJ-teams. Sport Verbindt, één van de vijf strategieën van het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen, heeft het in zich om dit te realiseren. Sport Verbindt biedt veel kansen om een breed activeringsprogramma op te zetten, en daarbij de bestaande sportinfrastructuur en de prachtige plekken van de Bewegende Stad hiervoor te gebruiken in de gemeente Groningen. De Rijksregeling Combinatiefuncties is verruimd. Hierdoor kunnen we met de cofinanciering van het rijk meer combinatiefuncties inzetten voor bijvoorbeeld buurtsportwerk en om jeugd nog meer in beweging te krijgen (Bslim).

Voor alle strategieën van het Meerjarenprogramma geldt: we doen het samen! Niemand staat buitenspel. Het Lokaal Sportakkoord biedt geweldige kansen om lokaal met de partners sport en bewegen in Groningen te versterken met als doel: nog meer Groningers actief en plezier in sport! Inmiddels hebben we de intentieverklaring, om te komen tot een Lokaal Sportakkoord, bij het Rijk ingediend. In juni 2019 zijn twee sportformateurs gestart. Zij ontwikkelen, samen met de gemeente en onze maatschappelijke partners, een Gronings Sportakkoord. We streven ernaar om in het najaar van 2019 een Lokaal Sportakkoord te hebben gesloten.

Het Meerjarenprogramma Sport en Bewegen 2016 -2020 is opgebouwd aan de hand van 5 strategieën:

  • Jeugd in Beweging;
  • Sport verbindt;
  • Faciliteren van Verenigingen;
  • Ruim baan voor talent;
  • Sportieve ruimte openbaar & Openbare ruimte sportief.

Net als voorgaande jaren wordt de Adviescommissie voor de Sport betrokken als adviesorgaan voor het gehele sportbeleid. De Sportkoepel is betrokken bij onderwerpen die de breedtesport raken.

Jeugd in Beweging en Sport verbindt
De rijksbijdrage op grond van de Brede Regeling Combinatiefuncties is vanaf 2019 verhoogd. Hierdoor ontstaan kansen om naast jeugd ook meer in te zetten op buurtsportcoaches die activiteiten opzetten voor kwetsbare doelgroepen en nog niet actieve Groningers. Daarmee kunnen we meer doen voor de uitvoering van Sport verbindt. In verband met de hervormingsopgaven stellen we minder middelen beschikbaar dan beoogd. We gaan op zoek naar andere vormen van cofinanciering.
Faciliteren Verenigingen
In het kader van het project Beter Benutten van sportaccommodaties loopt een pilot over het toewijzen van accommodaties voor de binnen- en buitensport. We gaan verder met de uitvoering van het Gelijk Speelveld.
In 2019 is een nieuw onderzoek gestart naar de capaciteitsbehoefte voor binnen- en buitensport, zwembaden en de ijsbaan. Dit onderzoek wordt in het voorjaar van 2020 afgerond. In 2020 gaan met verder met de vervanging van kunstgrasvelden.   
Sportieve ruimte openbaar & Openbare ruimte Sportief
In het kader van de Bewegende Stad lopen er meerdere projecten. Naast het realiseren van nieuwe plekken, richten we ons ook de zichtbaarheid en activering van bestaande plekken.

Kardinge

We ontwikkelen een toekomstvisie op sportcentrum Kardinge. In 2023 zijn het zwembad en de ijsbaan van Sportcentrum Kardinge technisch en financieel afgeschreven. We onderzoeken de mogelijkheden voor de toekomst.

Drafbaan
We beraden ons op de toekomst van de Drafbaan. Zie ook 6.1.2 Sterke basis.

Meerschap Paterswolde
Met de vorming van de nieuwe gemeente Groningen bestaat de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde alleen nog uit de gemeenten Tynaarlo en Groningen. We bekijken in overleg met Tynaarlo hoe we de regeling willen voortzetten.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.