Programma 2 Economie en werkgelegenheid

Relevante ontwikkelingen

Groei werkgelegenheid
Het gaat goed met de Groningse economie. In 2018 is de werkgelegenheid toegenomen met 5.177 banen. Steeds meer mensen vinden een baan en met 874 nieuwe vestigingen is de economische structuur van de stad verder versterkt. De banengroei in de gemeente Groningen (3.7%) ligt boven de landelijke groei (2.2%). De ontwikkeling van het aantal vestigingen (5%) ligt iets boven het landelijke cijfer (4.6%). Landelijk gezien is er een kentering zichtbaar. Het Centraal Planbureau geeft aan dat het hoge groeitempo van de Nederlandse economie voorbij is. Het consumentenvertrouwen is sinds februari 2019 negatief. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om ontstane vacatures in te vullen. De ambitie van het college is om 5.000 extra banen te creëren in de gemeente Groningen in deze collegeperiode (2019-2022).

Economische Agenda 2019-2022
In 2019 ontwikkelen we, met de komst van een nieuw college en coalitieakkoord, een nieuw economisch programma voor de komende vier jaar. Dit programma is een strategisch document en zal eind 2019 in de raad komen. Het wordt een flexibele agenda die gebaseerd is op input vanuit verschillende geledingen. Hiermee zijn we in staat om, in nauwe samenwerking met onze interne en externe partners, in te spelen op veranderingen in de markt en maatschappij. Een nieuw economische agenda vraagt om verwante indicatoren. Het is een geschikt moment om de indicatoren te herzien en aan te passen.

Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022
In 2019 is voor het eerst een Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie vastgesteld. Dit programma geeft onze ruimtelijke opgaven weer en vertaalt deze in een programma dat het vestigingsklimaat van Groningen aantrekkelijk houdt en versterkt. Hiermee versterken we de randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. Door inzet op verbetering van ons vestigingsklimaat leveren we een belangrijke bijdrage aan onze leefkwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.