Programma 1 Werk en inkomen

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

3

Subsidie- en uitvoeringskosten SW

1.1

I

-250

11

Terugloop omzet detachering SW

1.1

S

-100

-100

-100

-100

29

Basisbaan

1.1

I

-700

-700

-700

31

Sociaal ondernemen

1.1

S

-50

-50

-50

-50

32

Intensivering begeleiding en participatie

1.1

S

-2.000

-1.500

-1.000

-1.000

Totaal deelprogramma 1.1

-3.100

-2.350

-1.850

-1.150

18

Bijzondere bijstand/Bewindvoering

1.2

I

-650

19

Individuele inkomenstoeslag

1.2

S

40

80

80

80

28

Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG

1.2

S

-9.800

-9.500

-9.500

-9.500

59

Vorming GBI

1.2

I

-250

Totaal deelprogramma 1.2

-10.660

-9.420

-9.420

-9.420

Totaal programma 1

-13.760

-11.770

-11.270

-10.570

Zie het financieel meerjarenbeeld voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2019.

Overzicht  intensiveringsmiddelen 2020-2023

01 Werk en inkomen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Tekort BUIG

5.800

7.100

7.900

8.200

Meer geld voor minder armoede

30

30

30

30

Totaal 01 Werk en inkomen

5.830

0

7.130

0

7.930

0

30

8.200

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen 2020.

Overzicht hervormingen 2020-2023

01 Werk en inkomen

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 01.1  Werk en activering

Werkprogramma/Participatiebudget/ ESF

1.000

Inzetten ESF subsidies

250

Accres  instellingen

61

 01.2 Inkomen en armoedebestrijding

Handhaven/ sociale recherche/ terugvordering

200

Totaal 01 Werk en inkomen

0

1.261

0

250

0

0

0

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

1.1 Werk en activering

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

-4.499

8.910

4.411

----

---

----

----

Afwijking bestaand beleid

-5.499

8.849

3.350

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 5,5 miljoen euro hoger.

Werk In Zicht: Regionaal arbeidsmarktbeleid ESF subsidies (N 7,7 miljoen euro)
In 2020 ontvangen we voor de arbeidsmarktregio de eindafrekening van de ESF middelen voor de periode 2017 - 2020. Dit levert aan de baten- en de lastenkant een mutatie van ruim 7,7 miljoen euro op.

Werk In Zicht: P rojecten Regionaal arbeidsmarkt (V 2,7 miljoen)
Vanuit de jaarrekening 2018 hebben we ten behoeve van regionale projecten (o.a. het 1000-banenplan), een bedrag van 2,7 miljoen euro overgeheveld naar 2019. Hierdoor zijn de lasten in 2019 2,7 miljoen euro hoger dan in 2020.

Intensivering begeleiding en participatie (N 2,0 miljoen euro)
Met de uitvoering van het werkprogramma willen we de instroom in de bijstand beperken en de uitstroom uit de bijstand versnellen. In het coalitieakkoord is voor 2020 2,0 miljoen euro aan intensiveringsmiddelen opgenomen om invulling te geven aan het nieuwe werkprogramma dat uitgaat van positief individueel maatwerk (zie ook deelprogramma 1.2).

Maatschappelijke participatie (V 1,5 miljoen euro)

In de begroting 2020 houden we rekening met een uitstroom van SW medewerkers (oud WSW) van 5% van het WSW-bestand. Dit komt neer op 49 medewerkers. Hierdoor vallen de lasten 1,5 miljoen euro lager uit dan in de begroting 2019.

Subsidietekort SW (V 535 duizend euro)

Vanaf 2020 is het subsidietekort SW structureel met 535 duizend euro verlaagd.

Basisbaan en sociaal ondernemen (N 500 duizend euro)
Vanuit het coalitieakkoord is in 2020 450 duizend euro extra beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de basisbanen (totaal beschikbaar 700 duizend euro) en 50 duizend euro extra voor sociaal ondernemen (totaal beschikbaar 100 duizend euro).

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 8,9 miljoen euro hoger.

Werk In Zicht: Regionaal arbeidsmarktbeleid (V 7,7 miljoen euro)

In 2020 ontvangen we voor de arbeidsmarktregio de eindafrekening van de ESF middelen voor de periode 2017 - 2020. Dit levert aan de baten- en de lastenkant een mutatie van ruim 7,7 miljoen euro op.

Loonkostensubsidie (V 400 duizend euro)
We houden in de begroting 2020 rekening met 400 duizend euro extra aan opbrengsten vanuit de BUIG voor loonkostensubsidie. Deze loonkostensubsidie wordt ingezet om het stijgend aantal baanafspraak banen en nieuw beschutte werkplekken te kunnen financieren.

Detacheringsopbrengst (N 217 duizend euro)
De opbrengst detacheringen SW loopt in 2020 terug als gevolg van de natuurlijke uitstroom en de terugval van detachering naar het beschutte bedrijf.

Maatschappelijke participatie (V 1,0 miljoen euro)

We verwachten in 2020 hogere baten door een stijging van de omzet van het beschutte bedrijf met 145 duizend euro en hogere bijdragen in het subsidietekort vanuit de buitengemeenten van 178 duizend euro. Daarnaast gaan we voor nieuw beschuit uit van een bonus van 288 duizend euro en een hogere begeleidingsvergoeding van 432 duizend euro.

Nationaal Coördinator Groningen (N 150 duizend euro)
We hebben in 2019 incidenteel een bijdrage van 150 duizend euro ontvangen voor de uitvoering van het 1000-banenplan in kader van de aardbevingsproblematiek.

Overig  (V 82 duizend euro)
Diverse overige afwijkingen in de baten en de lasten tellen op tot een voordeel van 82 duizend euro.

Intensiveringen/ Hervormingen

1.000

61

1.061

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

1.2 Inkomen en armoede bestrijding
(Bedrag x 1.000 euro)

Lasten
-2.027

Baten
1.725

Saldo
-302

Afwijking bestaand beleid

3.603

1.725

5.328

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 3,6 miljoen euro lager.

BUIG (N 965 duizend euro)
De afgelopen jaren is er een tekort geweest op de Wet BUIG. Het tekort dat we voor de komende jaren verwachten, wordt veroorzaakt door de verdeelsystematiek die een te klein aandeel in het macrobudget berekent voor de gemeente Groningen.

Intensivering begeleiding en participatie (V 3,0 miljoen euro)

Met uitvoering van het poort - en uitstroomprogramma willen we de instroom in de bijstand beperken en de uitstroom uit de bijstand versnellen. Hiermee realiseren we een besparing op de BUIG uitgaven waardoor het tekort op de BUIG wordt verlaagd. De besparing die we met de uitvoering van het programma verwachten te realiseren loopt op van 3,0 miljoen euro in 2020 tot structureel 5,0 miljoen vanaf 2022 (zie ook deelprogramma 1.1).

Schuldhulp verlening (V 572 duizend euro)
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid heeft het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede. In 2018 hebben we deze middelen niet kunnen inzetten, de gelden zijn incidenteel doorgeschoven naar 2019 ter inzet van voor euro-coaches en schuldhulpverlening in de wijken.

Beschermingsbewind (V 550 duizend euro)
Door het beroep dat statushouders doen op de voorzieningen van de bijzondere bijstand en de toegenomen kosten van bewindvoering is in 2019 en 2020 extra budget nodig. Door een daling van de instroom van vergunninghouders nemen de kosten geleidelijk af. In het raadvoorstel Beleidsregels bijzondere bijstand en tarieven beschermingsbewind dat februari 2018 is vastgesteld is besloten om (voor minima) de dienst beschermingsbewind te laten uitvoeren door de gemeente Groningen. Door beide ontwikkelingen wordt het tekort op termijn lager. In 2019 is 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld en in 2020 650 duizend euro. In de begroting 2020 levert dit 550 duizend euro aan lagere lasten op.

Bijstand op maat (V 400 duizend euro)
Omdat in de begroting 2019 vanuit de ESF reserve een incidenteel bedrag van 400 duizend euro opgenomen is voor het project Bijstand op Maat, vallen de lasten in de begroting 2020 400 duizend euro lager uit dan in 2019.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 1,7 miljoen euro hoger.

BUIG (V 1,7 miljoen euro)
We verwachten in 2020 een hogere rijksbijdrage voor de BUIG van 1,7 miljoen euro.

Overig (V 71 duizend euro)

Diverse kleinere afwijkingen in baten en lasten tellen op

tot een voordeel van 71 duizend euro.

Intensiveringen/ Hervormingen

-5.630

-5.630

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.