Paragraaf 4 Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer gemeentelijke gebouwen

Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is het onderhoudsniveau 3 conform NEN 2767 met uitzondering van een aantal panden in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Dit niveau is landelijk gangbaar en houdt het onderhoud op een redelijk niveau. De voorzieningen onderhoud zijn gebaseerd op actuele meerjarenonderhoudsplannen en zijn toereikend van omvang.

Kernvastgoed
Het grootste deel van de gebouwen in de portefeuille kernvastgoed is redelijk tot goed onderhouden. Voor deze gebouwen is een passende voorziening opgenomen op basis van het principe van instandhouding. Noodzakelijk onderhoud als gevolg van een hogere bezetting (bijvoorbeeld aan de klimaatinstallatie) in een gebouw is niet voorzien. Voor één gebouw in deze categorie (aan het Harm Buiterplein) is met de bouwer ervan ook een onderhoudscontract voor meerdere jaren afgesloten. Die verricht het onderhoud.

Voor de revitalisering van het Stadhuis aan de Grote Markt 1 worden drie varianten uitgewerkt waarover in december besluitvorming zal plaatsvinden. Daarbij worden ook onderhoudsmiddelen voor 2017, 2018 en 2019 ingezet. Voor het toekomstig onderhoud is van belang welke maatregelen genomen worden. Na revitalisering zal het MJOP geactualiseerd worden voor het vernieuwde Stadhuis. Dan zal blijken hoe de onderhoudslasten zich ontwikkelen.

Voor de Peizerweg 128 worden plannen ontwikkeld om tot nieuwbouw te komen. Indien voor nieuwbouw gekozen wordt, hoort daar een nieuw MJOP bij. Dan wordt duidelijk wat de kosten voor het onderhoud voor de komende jaren zullen worden. Indien voor renovatie wordt gekozen, zal het MJOP geactualiseerd moeten worden op de nieuwe situatie.

De gemeentewerf in Haren voldoet niet aan de onderhoudsnormen. Op deze locatie zijn de brandweer en de gemeentewerf gehuisvest. De Veiligheidsregio heeft er voor gekozen om deze locatie in circa 2023 te gaan verlaten, voor de gemeentewerf is dat nog niet aan de orde. Over de verdere instandhouding van het pand wordt nog nagedacht. Naar verwachting zullen tijdelijke onderhoudsmaatregelen nodig zijn. Tegelijkertijd wordt gekeken of er voor de gemeentewerf ook andere opties zijn. Afhankelijk van de gekozen optie is een bijpassend onderhoudsplan nodig. Vooralsnog is de impact daarvan niet in te schatten.

Het gemeentehuis in Ten Boer is onvoldoende op niveau. Afhankelijk van de lange termijn strategie zal bezien worden in hoeverre extra inzet nodig is om dit pand op niveau te brengen. In 2020 zal de strategie voor dit pand duidelijk moeten worden.

Schoolgebouwen
De verantwoordelijkheid voor onderhoud, aanpassingen en het up-to-date houden van de schoolgebouwen voor primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs ligt bij de schoolbesturen. De schoolbesturen krijgen daarvoor de middelen in de lumpsumfinanciering van het rijk. De gemeente heeft daarom geen verantwoordelijkheid (financieel en inhoudelijk) voor de technische en onderwijskundige staat van die gebouwen.

De multifunctionele accommodaties, Vensterscholen, Kindcentra en Brede scholen zijn wel eigendom van de gemeente en worden daarom door ons onderhouden. Ook schoolgebouwen, die niet meer voor onderwijs in gebruik zijn en om die reden -op basis van het economisch claimrecht- door het schoolbestuur zijn teruggegeven aan de gemeente, zijn daarmee weer een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dit geldt ook voor voormalige schoolgebouwen die een andere functie krijgen of deze al hebben gekregen. Voor deze gebouwen zijn, daar waar relevant, meerjarige onderhoudsplannen opgesteld. Onze onderhoudsplanning is, zoals ook in de Vastgoednota is vastgelegd, in eerste instantie gericht op instandhouding. Bij de eventuele wens voor aanpassingen aan voormalige schoolgebouwen gaan we in overleg met de gebruikers over de mogelijkheden binnen de bestaande budgetten of vragen de gebruiker aanvullende budgetten beschikbaar te stellen. Waar nodig houden we rekening met eventuele aanpassingen die nodig zijn voor aardbevingsbestendigheid.

Sociaal culturele (welzijns) accommodaties
Voor het groot  onderhoud aan alle sociaal culturele accommodaties, die onder de werking van de accommodatienota ‘Met de blik op de wijk’ vallen, is jaarlijks een bedrag voor onderhoud beschikbaar. Dat bedrag is voor het onderhoud aan gemeentelijke én niet gemeentelijke gebouwen. Besturen met een eigen accommodatie kunnen voor onderhoudswerk subsidie bij de gemeente aanvragen. Het onderhoudsniveau van de accommodaties is redelijk tot goed te noemen. Eén uitzondering daarop is het gebouw van speeltuinvereniging Oosterpark aan de Resedastraat 2a. Dit ‘boomstammengebouw’ wordt met tijdelijke maatregelen in stand gehouden. Er zijn ontwikkelingen in de wijk, waardoor het gebouw mogelijk afgestoten kan worden. Als het gebouw echter toch in stand blijft, dan zijn forse ingrepen nodig.

Culturele gebouwen
In deze categorie gebouwen vallen onder anderen het gebouw van Vrijdag aan de St. Jansstraat en het cultuurcentrum De Oosterpoort aan de Trompsingel. De onderhoudsstaat van het gebouw van Vrijdag is redelijk tot goed te noemen. Er loopt een onderzoek om Vrijdag integraal te huisvesten aan de St. Jansstraat. Het cultuurcentrum De Oosterpoort is 45 jaar oud. De kwaliteiten van het pand (alle zalen en foyers gelijkvloers) worden in toenemende mate overschaduwd door de gedateerdheid van het pand en de installaties. Dit zet de onderhoudsbudgetten onder druk. Het op lange termijn in stand houden van het pand (meer dan 10-15 jaar) vergt aanzienlijke ingrepen. Naar aanleiding van een onderzoek naar de onderhoudsstaat van De Oosterpoort door Draaijer en Partners is het geconstateerde en noodzakelijke weg te werken achterstallig onderhoud aangepakt. Er is gekozen voor een aanpak, waarbij alleen onvermijdbare maatregelen genomen worden om het gebouw nog tot 2027 in stand te houden. Daarbij is flink geïnvesteerd met betrekking tot de brandveiligheid. Het gebouw voldoet nu aan de (minimale) eisen met betrekking tot wet- en regelgeving.

Sportaccommodaties
Voor onderhoud van de sportaccommodaties (MOP) is voor 2020 een bedrag van circa 4,5 miljoen euro geraamd. Dit budget zetten wij in 2020 onder andere in voor het vervangen van een aantal douchepanelen in diverse kleedkamers, inclusief nieuwe regeltechniek en installaties. Deze douchepanelen zijn duurzaam en legionellabestendig.

Per 1 januari 2019 werkt Sport050 met een voorziening voor het MOP. Deze voorziening wordt momenteel nog geactualiseerd en het onderhoud van accommodaties in Haren en Ten Boer moet hierin ook meegenomen worden. Hierdoor is het nog niet mogelijk om aan te geven wat we precies gaan doen voor het beschikbare budget.

Dit geldt ook voor de ‘Vervanging Investeringen Planning’ (VIP). Op de sportparken vinden komend jaar diverse renovatiewerkzaamheden plaats. De staat van de velden is bepalend voor het moment van renovatie. Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik vindt de vervanging van de top- en sporttechnische lagen van kunstgrasvelden plaats. Jaarlijks stellen we de globale 10 jaren VIP bij. Op basis daarvan vindt elk jaar in september een check plaats over nut en noodzaak van de globaal geplande vervangingen. Door de harmonisatie is ook dit nog niet geheel bepaald. Bij het bepalen van de definitieve vervangingen betrekken wij de betrokken verenigingen.

Ook is er bij Haren geen keuze gemaakt bij de vervanging van kunstgrasvelden om over te stappen op een andere infill. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangetoond dat de rubberkorrels slecht zijn voor het milieu. In Groningen vervangen wij volgens de meerjarenplanning op dit moment de kunstgrasvelden met SBR door non-infill velden of met infill die niet schadelijk is voor het milieu. Dit brengt meerkosten met zich mee die op dit moment niet zijn meegenomen in de VIP. De reden voor die alternatieve infill is dat de KNVB op dit moment niet de juiste meetapparatuur heeft om de non-infill velden sporttechnisch te keuren. Er wordt een nieuw apparaat ontwikkeld die naar verwachting pas begin 2020 gereed is. De non-infill velden die in 2019 aangelegd zijn, kunnen nog met terugwerkende kracht afgekeurd worden.