Voorzieningen

Toelichtingen op voorzieningen

omschrijving

Doel

Saldo 
31-12-2020

Toelichting mutaties

Beoordeling niveau

Onderhoud gemeentelijke
 gebouwen

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen.  Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

14.208

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 3,078 miljoen euro en een onttrekking van 1,681 miljoen euro verwacht. 

Voldoende

Onderhoud Muziekschool

Deze voorziening dient ter dekking  van toekomstig onderhoud aan de Muziekschool.Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

295

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 61 duizend euro en een onttrekking van 23 duizend euro verwacht. 

Voldoende

Onderhoud vensterscholen

Deze voorziening dient ter dekking van schommelingen in de onderhoudsplanning voor planmatig/groot onderhoud.Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

1.226

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 748 duizend euro en een onttrekking van 676 duizend euro verwacht. 

Voldoende

Reorganisatie casusregie

Deze voorziening dient ter dekking van frictiekosten van voormalig medewerkers Bureau jeugdzorg. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV.

913

Geen mutaties

Afkoop onderhoud begraafplaats

Deze voorziening dient voor het reserveren van ontvangen afkoopsommen van nabestaanden. Aanwending vindt plaats ten behoeven van het onderhoud van graven. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 2 BBV

4.049

In 2020 begroten we een dotatie aan de voorziening van 440 duizend euro. Voor het op peil houden van de voorziening is een dotatie van 331 duizend euro nodig. De in 2020 te ontvangen afkoopsommen begroten we op  109 duizend euro. De kosten van onderhoud van de afgekochte graven begroten we op 392duizend euro en onttrekken we aan de voorziening.

De voorziening is op peil.

Reorganisatie

Deze voorziening dient voor de dekking van kosten van boventalligheid als gevolg van reorganisaties. Bijvoorbeeld de vorming van het SSC. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV

4.212

Geen mutaties

Voldoende

Pensioenen wethouders

Deze voorziening dient ter dekking van de pensioenlasten van voormalig wethouders (voor 2006). Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV

5.612

Geen mutaties

Voldoende

Wachtgeld oud wethouders

Deze voorziening dient voor de dekking van  wachtgeld- verplichtingen van  oud- wethouders.Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1a BBV

331

Oud wethouder J. van Keulen van Groningen heeft in 2019 een baan geaccepteerd. De voorziening wordt verlaagd met de bedragen die betrekking hebben op 2020-2022. Het deel dat met betrekking tot 2019 vrij kan vallen nemen we op zodra we weten wanneer hij gestart is, zodat we het exacte bedrag kunnen bepalen. Andere bedragen jaarlijks onttrokken o.b.v. verwachte uitkering.

Voldoende

Afvalstoffenheffing

Deze voorziening dient voor het opvangen van prijsschommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing.
Voorziening is  ingesteld conform Artikel 44, lid 2 BBV

61

Om in 2020 de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te maken is een onttrekking aan de voorziening nodig van € 2.439.000.

Niet op peil.

Riolering groot onderhoud

De voorziening is bedoeld als dekking van het onderhoud op de langere termijn. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

173

Geen mutaties

Riolering vervangingsinvesteringen

Spaarbedragen voor toekomstige investeringen
 mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen in de grondexploitatie is gedekt.Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1d BBV

1.477

Er wordt 785 duizend euro gespaard in de voorziening en 3 miljoen onttrokken voor de afboeking op de aanschafwaarde van vervangings-investeringen riolering. Effect van de inzet van deze voorziening is dat de toekomstige kapitaallasten minder snel stijgen dan zonder de inzet van de voorziening het geval zou zijn geweest: de onttrekking verlaagt de aanschafwaarde en daarmee de kapitaallasten waardoor de noodzakelijke stijging van de rioolheffing in de toekomst minder groot kan zijn

Groot onderhoud OP/SB

Deze voorziening dient ter dekking van groot onderhoud aan de Oosterpoort/ Stadsschouwburg. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

212

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 79 duizend euro en een onttrekking van 10 duizend euro verwacht. 

Voldoende

Nazorgvoorziening

Deze voorziening dient voor nazorg voor diverse bodemsaneringslocaties, w.o. Beckerweg Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1b BBV

236

We verwachten voor 2020 een minimale onttrekking te moeten doen.

Onderhoud museum

De voorziening heeft als doel het opvangen
 van schommelingen in de kosten van groot onderhoud van het Groninger Museum. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

2.169

Per saldo vindt een bescheiden onttrekking plaats door regulier groot onderhoud.

Onderhoud parkeergarages

De voorziening heeft als doel het opvangen van schommelingen in de kosten van het planmatig onderhoud van het parkeerbedrijf.

352

Het planmatig onderhoud aan de parkeergarages en buurtstallingen wordt conform het meerjarenonderhoudsplan jaarlijks uitgevoerd. Het meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd, de begrote onttrekkingen en dotaties aan de voorziening onderhoud worden op basis van dit plan bepaald.

Euvelgunnerweg 17

Deze voorziening dient voor dekking van de compensatie voor de huur van pand Euvelgunnerweg overeengekomen met de stichting het Viaduct voor de eerste vijf jaar

351

Er zijn geen mutaties begroot.

Voldoende

Milieusanering sportvelden

Er zijn metingen verricht naar de milieueffecten van het rubber in de kunstgrasvelden. Vanuit de zorgplicht wet bodembescherming zijn maatregelen bij de geplande vervanging nodig. Deze maatregelen zijn door een extern bureau in kaart gebracht.

0

Bestedingen conform raadsbesluit.Het knelpunt kunstgras in de begroting 2020 leidt tot een extra dotatie voor sanering, opruimen rubberkorrels en monitoring zorgplicht op de nog bestaande SBR velden.

Voldoende

Vz onderhoud sportaccommodaties

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

1.574

Mutaties betreffen de dotatie uit de exploitatie en de bestedingen volgens het meerjaren-onderhoudsplan

Voldoende

Voorziening risico BTW

Deze voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

0

Opgeheven, de suppleties zijn ingediend.

N.v.t.

Legaat Andrea Elkenbracht

Deze voorziening dient om begaafde (oud) leerlingen van het stedelijk conservatorium in de gelegenheid stellen een voortgezette muziekstudie in het buitenland te volgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 2 BBV

216

Geen mutaties

Vaststellingsovereenkomsten

Deze voorziening dient ter dekking van kosten van 4 medewerkers die in het kader van de herindeling vrijgesteld zijn van werk maar worden doorbetaald zonder dat er een prestatie wordt geleverd.

0

 Voor 2020 is nog 1 oud medewerker vanuit Ten Boer vrijgesteld van werk, deze verwachte onttrekking voor 2020 is geschat op 26 duizend euro. 

Voldoende

Vz Welzijnsgebouwen

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

311

Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wordt er een dotatie van 363 duizend euro en een onttrekking van 387 duizend euro verwacht.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Sportvoorzieningen zwembad

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

477

Voor het zwembad is een MIOP gemaakt. Jaarlijks worden middelen onttrokken voor de betreffende jaarschijf. Tevens wordt er jaarlijks gereserveerd om het meerjarenplan uit te kunnen voeren.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Sportvoorzieningen Tiggelhal

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

3

De onttrekkingen passen binnen de beheerplannen. De voorziening Tiggelhal staat negatief. De drie posten moeten echter als één geheel worden gezien. Meerjarig blijft het geheel positief. Jaarlijks worden deze onderhoudsplannen geactualiseerd.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P gymzaal Garmerwolde

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

22

De toevoegingen zijn conform de nieuwe beheerplannen. De onttrekkingen passen binnen de beheerplannen. De voorziening Tiggelhal staat negatief. De drie posten moeten echter als één geheel worden gezien. Meerjarig blijft het geheel positief. Jaarlijks worden deze onderhoudsplannen geactualiseerd.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P  Bruggen en Kunstwerken

Deze voorziening dient om het onderhoud van bruggen en kunstwerken te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

89

Voor 2020 is op basis van het beheersplan een toevoeging van 40 duizend euro en een onttrekking van 40 duizend euro begroot 

Groot onderhoud M.I.O.P Sportvoorzieningen Sportvelden

Deze voorziening dient om het onderhoud van de sportvelden te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

187

Bestedingen conform vastgesteld meerjarenplan.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Tennisvelden

Deze voorziening dient om het onderhoud van kapitaalgoederen te waarborgen. Voorziening is ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

110

Er wordt jaarlijks 7,5 duizend euro aan deze voorziening gedoteerd om in 2022 groot onderhoud te kunnen plegen.

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Gemeentehuis

Deze voorziening dient om het onderhoud van het gemeentehuis te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

202

Op basis van het meerjaren onderhoudsplan wordt er een dotatie van 87 duizend euro en een onttrekking van 33 duizend euro verwacht. 

Voldoende

Groot onderhoud M.I.O.P Gemeentewerf en brandweer

Deze voorziening dient om het onderhoud van gebouwen gemeentewerf en brandweer  te waarborgen. Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

165

Op basis van het meerjaren onderhoudsplan wordt er een dotatie van 16 duizend euro en een onttrekking van 6 duizend euro verwacht. 

Voldoende

GRP

De voorziening GRP is ingesteld om de lasten van de uitvoering van het gemeentelijke water- en rioleringsplan (GWRP door de raad de gemeente Ten Boer vastgesteld op 27 januari 2016) te egaliseren en daarmee de ontwikkeling van het tarief rioolheffing geleidelijk  te laten verlopen. De lasten en baten GWRP worden via deze voorziening geëgaliseerd.

137

Geen mutaties

Vervanging toplagen kunstgrasvelden

Deze voorziening dient ter Egalisatie van de kosten van de periodieke vervanging van toplagen van kunstgrashockey- en kunstgrasvoetbalvelden.Voorziening ingesteld conform Artikel 44, lid 1c BBV

1.417

Voor de vervanging van de kunstgrasvelden Haren is een knelpunt ingeleverd omdat gezien de recente ontwikkelingen de gereserveerde middelen onvoldoende blijken. Bij toewijzing van aanvullende middelen zal een  vervangings- en financieringsplan aan de Raad worden voorgelegd.

Onvoldoende

Voorziening riolering ex artikel 44 lid 1c BBV (groot onderhoud)

De voorziening is bedoeld als dekking van
het onderhoud op de langere termijn zoals herijking overstortmuren, inmeting rioolstelsel, uitbaggeren, et cetera.

106

Geen mutaties

Voorziening riolering ex artikel 44 lid 1d BBV (vervanging investeringen)

Spaarbedragen voor toekomstige investeringen
mogen in het riooltarief worden opgenomen als de eerste aanleg van uitbreidingsinvesteringen in de grondexploitatie is gedekt.

689

Voor 2020 is een toevoeging van 314 duizend euro en een onttrekking van 314 duizend euro begroot 

Voorziening riolering ex artikel 44 lid 2 BBV (beklemde middelen)

Deze voorziening dient van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel te waarborgen

0

Geen mutaties

Procedures bouwzaken e.d.

Deze voorziening dient ter dekking van de kosten voortvloeiende uit een aantal lopende juridische procedures

0

Geen mutaties

Voldoende

VZ Achterstallig Onderhoud Wegen

Deze voorziening dient ter dekking van de kosten onderhoud wegen

1.204

Geen mutaties

Totaal voorzieningen

42.784

ga terug