Programma 13 Algemene inkomsten en post onvoorzien

Doelstelling en relevante beleidnota's

We willen de algemene inkomsten en onvoorziene uitgaven zo zorgvuldig mogelijk begroten.

Voor dit programma zijn geen beleidsnota's.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.