Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

Relevante ontwikkelingen

De nieuwe werkwijze van de raad, met aandacht voor efficiënter en flexibeler vergaderen en meer contact met de inwoners van de gemeente, zal in 2020 verder gestalte krijgen. Samen met de invoering van een nieuw raadsinformatiesysteem, de tijdelijke verhuizing en de aanstelling van een nieuwe griffier vormen dit de belangrijkste aandachtspunten voor het komende jaar. Als de nieuwe werkwijze van de raad verder is uitgekristalliseerd, zal er ook aandacht zijn voor wat dit betekent voor de werkwijze en werkzaamheden van de griffie als ondersteuner van de raad.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.