Programma 5 Sport en bewegen

Financiële risico's

 

Naam risico

Gelijk Speelveld afboeking kleedkamers en clubgebouwen

Programma 5

Sport en bewegen

Omschrijving

Bij de uitvoering van het Gelijk speelveld dient een aantal gebouwen te worden afgewaardeerd vanwege de gewijzigde eigendomssituatie (om niet verkrijging vereniging recht van opstal). Naar verwachting vindt de laatste afboeking plaats in 2021.
De gesprekken met de verenigingen over de overdracht lopen nog.

Risicobedrag 2020

 330 duizend euro

Kans 2020

 75%

Risicobedrag 2021

 330 duizend euro

Kans 2021

75%

Risicobedrag 2022

Kans 2022

Risicobedrag 2023

Kans 2023

Structureel/Incidenteel

 Incidenteel

1e signaleringsmoment

Actie

Naam risico  

Specifieke uitkering stimulering Sport (SPUK)

Programma 5

Sport en bewegen

Omschrijving

Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening werd gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten daarom jaarlijks een uitkering aanvragen ter compensatie van het btw-nadeel.
Inmiddels is bekend dat de aanvragen voor 2019 samen 228 miljoen euro bedragen ten opzichte van een budget van 185 miljoen euro. Gemeenten krijgen hierdoor in 2019 een voorschot van 82% van de aanvraag uitgekeerd. Verantwoording vindt plaats via de SiSa bijlage in de jaarrekening waarna een definitieve afrekening volgt in 2021. Voor de Gemeente Groningen is er op basis van de huidige verhouding (aanvragen versus budget) een nadeel van circa 0,5 miljoen euro (onze aanvraag was circa 3 miljoen euro). Een deel van dit nadeel leidt tot hogere investeringslasten (circa 40%), het resterende deel leidt tot een direct nadeel in de gemeentelijke begroting (324 duizend euro).
Dit bedrag is op basis van alle gedane aanvragen. De kans bestaat dat er door de gemeenten is overvraagd en dat de werkelijke verdeling na indienen van de jaarrekeningcijfers anders uitpakt. Daarom houden we rekening met een kans van 50%.

Risicobedrag 2020

324 duizend euro

Kans 2020

50%

Risicobedrag 2021

324 duizend euro

Kans 2021

50%

Risicobedrag 2022

 324 duizend euro

Kans 2022

50%

Risicobedrag 2023

324 duizend euro

Kans 2023

 50%

Structureel/Incidenteel

 Incidenteel

1e signaleringsmoment

Begroting 2020

Actie

We hebben de financiële gevolgen van de wijziging aangeleverd bij het VNG. We volgen de ontwikkelingen op rijksniveau.

Naam risico  

Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (SPOT en Sport050)

Programma

Sport en bewegen en cultuur

Omschrijving

We houden rekening met een risico bij de werkmaatschappijen Oosterpoort /  Stadsschouwburg (SPOT) en sport050.  
Een deel van de inkomsten van de directie SPOT  is afhankelijk van de economische conjunctuur en andere externe factoren. Wij houden rekening met een bedrijfsrisico van 10% van de omzet van circa 9,3 miljoen euro voor SPOT.
Sport050 kent een afhankelijkheid van de economische conjunctuur en het weer. Wij houden rekening met een specifiek bedrijfsrisico ter hoogte van circa 10% van de tarief-gerelateerde omzet. Die verwachte omzet 2019 is circa 6,9 miljoen euro.
Het risico voor de beide werkmaatschappijen samen is 1,620 miljoen euro. We houden rekening met een kans van 25%.

Risicobedrag 2020

1,620 miljoen euro

Kans 2020

25%

Risicobedrag 2021

1,620 miljoen euro

Kans 2021

25%

Risicobedrag 2022

1,620 miljoen euro

Kans 2022

25%

Risicobedrag 2023

1,620 miljoen euro

Kans 2023

25%

Structureel/Incidenteel

Structureel

1e signaleringsmoment

Actie