Programma 1 Werk en inkomen

Relevante ontwikkelingen

We vinden het belangrijk dat mensen kunnen rondkomen en dat ze participeren. Daarnaast willen we weten wie ze zijn. We denken dat we hierdoor een betere verbinding kunnen maken tussen de mensen in de bijstand en de arbeidsmarkt. Mensen die (nog) niet toe zijn aan regulier werk ondersteunen we om op andere manieren actief te blijven of te worden.

Ondanks de aantrekkende economie is de tweedeling op de arbeidsmarkt de afgelopen jaren mede als gevolg van de veranderende arbeidsmarkt (flexibilisering & technologische ontwikkelingen) toegenomen. Niet iedereen profiteert mee.  Wij staan voor de gezamenlijke opgave om met alle arbeidsmarktpartijen te zorgen dat de inclusieve arbeidsmarkt gerealiseerd wordt en de mismatch te verkleinen. In onze arbeidsmarktregio geven we uitvoering aan Perspectief op Werk. Om een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar gesteld. Het gaat om een publiek-private samenwerking. Daarnaast werken we in de drie noordelijke arbeidsmarktregio's aan de  Noordelijke scholingsalliantie. In deze Noordelijke scholingsalliantie zijn publiek-private samenwerkingsafspraken gemaakt met verschillende partijen om een leven lang ontwikkelen voor verschillende groepen en in verschillende sectoren mogelijk te maken. Daarmee zorgen publieke en private partijen voor Noordelijke afstemming en bundelen zij de krachten om meer werkenden en werkzoekenden te scholen.

Werk, scholing en activering hebben prioriteit. Naast onze wil om mensen te stimuleren, te activeren en te begeleiden naar werk, nopen ook de tekorten op de uitkeringsgelden tot actie. Daarom ontwikkelen we een nieuw werkprogramma. Met dit werkprogramma voorkomen we onnodige instroom in de bijstand en onnodig lang gebruik van de bijstand. We stellen het zoeken naar en krijgen van werk centraal. Op de korte termijn willen we met dit programma het BUIG budget beïnvloeden door mensen met een korte afstand niet in te laten stromen of sneller uit te laten stromen of parttime uit te laten stromen. Voor de lange termijn denken we met dit programma zowel bestaande als nieuwe klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt richting werk te kunnen begeleiden.

We gaan in 2020 verder met de uitvoering van het actieprogramma sociaal ondernemen. Doel van het actieprogramma is om ondernemers te faciliteren en te stimuleren en hen zo te ondersteunen bij het behalen van hun maatschappelijke doelstellingen. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van het creëren van arbeidsplaatsen, het bevorderen van duurzaamheid/ circulariteit, zorg & welzijn, sociale samenhang en rechtvaardigheid.

In 2020 starten we met de basisbaan. Basisbanen zijn bedoeld voor mensen die de aansluiting met de arbeidsmarkt niet kunnen maken en die het risico lopen om langdurig en zelfs structureel geen plek op de arbeidsmarkt te kunnen bemachtigen. Het gaat daarbij om verschillende werkzaamheden binnen verschillende sectoren  en om een variëteit aan ondersteunende taken aan de wijk. Het gaat niet zozeer om functies, maar om zinvolle taken/activiteiten/werkzaamheden die bijdragen aan een maatschappelijk doel, zoals de versterking van de leefbaarheid in de wijken. Met de basisbaan willen we mensen perspectief bieden.  

In 2020 evalueren we het experiment Bijstand op Maat. We hebben de afgelopen jaren onderzocht hoe meer eigen regie voor mensen in de bijstand kan bijdragen aan het vinden van werk en aan hun welbevinden.
Dit experiment sluit aan bij andere initiatieven zoals Parttime ondernemen vanuit de bijstand en Kansen in kaart. Hiermee worden bijstandsgerechtigden beter ondersteund richting werk, participatie en welzijn. Eigen regie en een positieve benadering staan daarbij centraal.

Leeswijzer
De hervormingen die zijn doorgevoerd om tot een sluitende (meerjaren) begroting 2020 te komen, zijn als volgt verwerkt. In de financiële paragraaf van ieder programma is onderaan een tabel opgenomen met Hervormingen 2020-2023. Per programma staan hier de hervormingen, inclusief bedragen. In de tabel zitten doorklikbare links naar Hoofdstuk 4.4 Hervormingen 2020- 2023. Hier vindt u vervolgens een tabel met het totaal aan hervormingen, inclusief toelichtingen.