Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

12.1.3 Gemeentelijke Ombudsman

De ombudsman behandelt ter uitvoering van de opdracht van de raad, als externe instantie klachten van burgers over gedragingen van de gemeente. Maar ook klachten die betrekking hebben op stichting WIJ, de GGD, Beschermd Wonen en Opvang en het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), voor zover het de inwoners van de gemeente Groningen betreft.  De grondslag daarvoor ligt in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. De gedragingen van de verschillende organisaties worden getoetst aan de normen van behoorlijkheid. De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig en heeft oog en oor voor de burgers die er met de betreffende organisatie niet uitkomen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Eerste helft
 2019

Beoogd
 2020

Aantal zaken in behandeling bij de ombudsman

64

-

Aantal zaken door de ombudsman afgehandeld (in 2017 inclusief WIJ en belastingen; in 2018 en 2019 exclusief)

41

-

Hoe staan we ervoor?

In 2020 is de ombudsman onder andere werkzaam als onafhankelijke tweedelijns klachtvoorziening voor de nieuwe gemeente Groningen. Naast de werkzaamheden voor de gemeente is de ombudsman tevens onafhankelijke klachtvoorziening voor stichting WIJ Groningen en voor het Noordelijk Belastingkantoor voor zover het de inwoners van de (nieuwe) gemeente Groningen betreft. Met name bij het NBK laat de eerste helft van 2019 een grotere instroom zien dan 2018. Of deze trend zich in 2020 zal voortzetten, is afwachten. Tenslotte zijn de gemeenschappelijke regelingen voor de ARCG, PG&Z en de regeling voor opvang en beschermd wonen bij de ombudsman Groningen ondergebracht.

Wat willen we bereiken in 2020?

Herstel van het vertrouwen van de burger in de betreffende organisaties is een belangrijk doel. De inzet van de ombudsman (interventie) is er daarom op gericht dat de burger zich gehoord voelt naar aanleiding van zijn klacht of probleem (uiting van onvrede). En vervolgens dat het probleem wordt opgelost, er contact wordt gelegd of hersteld of een antwoord op de vraag wordt verkregen als dat bij de betrokken organisatie niet is gelukt. Het kan ook betekenen dat de zaak door de ombudsman onderzocht wordt. De uitkomst van het onderzoek kan vergezeld gaan van een oordeel, advies of aanbeveling.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Interveniëren en onderzoeken naar aanleiding van uitingen van onvrede en het informeren van de betrokken organisatie en de burger hierover;
  • Verwijzen van burgers naar een juiste instantie als de ombudsman niet bevoegd is;
  • Rapporteren aan gemeenteraad, betrokken organisatie en burgers.
ga terug