Programma 12 College, raad en gebiedsgericht Werken

12.1.1 Gemeenteraad en griffie

De griffie heeft als doel om de raad zo goed mogelijk te ondersteunen bij diens werk en met raad en daad bij te staan. Daarbij gaat het niet alleen om de logistiek, maar ook om de procesinhoudelijke ondersteuning. De griffie denkt mee over de wijze waarop de raad kan meebewegen met diverse maatschappelijke ontwikkelingen.  

Hoe staan we ervoor?

Met ondersteuning van een externe deskundige heeft de raad in 2019 nagedacht over de eigen werkwijze. Gezien de voorgenomen hervormingen ziet het ernaar uit dat dit de nodige veranderingen met zich mee zal brengen. Zo ziet het ernaar uit dat de raad ervoor zal kiezen om de raadscommissies los te laten en in parallelle sessies meer per onderwerp gaat vergaderen. In 2020 zal dit in de praktijk gestalte moeten krijgen met als achterliggende reden dat de raad flexibeler wil zijn, efficiënter met zijn tijd wil omgaan en aan de inwoners van de gemeente meer ruimte wil geven om verschillende wensen en opvattingen naar voren te brengen. Wanneer deze keuze wordt gemaakt,  zal er in 2020 veel aandacht zijn voor de invulling van het nieuwe model. Daarbij is ook belangrijk welke vormen van ondersteuning vanuit de griffie belangrijk zijn en hoe dat gestalte moet krijgen.   
Een andere ontwikkeling is dat de raad vanwege de renovatie van het stadhuis tijdelijk op andere plekken zal moeten vergaderen voor een periode van anderhalf tot twee jaar. Verder gaat de raad met ingang van 1 januari 2020 werken met een nieuw raadsinformatiesysteem (als gevolg van een Europese aanbesteding die in 2019 heeft plaatsgevonden) en zal de raad op zoek moeten naar een nieuwe griffier vanwege de pensionering van de huidige griffier. Daarmee komen er verschillende ontwikkelingen tegelijk op de raad af en is het de uitdaging voor de griffie om als ondersteuner van de raad het een en ander in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat de raad zijn werk adequaat kan blijven doen.

Wat willen we bereiken in 2020?

  • De raad wordt (ook in 2020) op belangrijke besluitmomenten in stelling gebracht met adequate informatie, geschikt voor het voeren van een politiek debat op hoofdlijnen;
  • De lange-termijnagenda biedt een goed overzicht van de te bespreken agendapunten voor de komende tijd. Daarbij is ook ruimte voor actieve input vanuit de raad;
  • De inwoners van de gemeente Groningen weten de raad goed te vinden zodat de betekenis van de raad aan bekendheid wint in de gemeente;
  • Vanaf het moment dat de renovatie van het stadhuis van start gaat is er adequate vervangende vergaderruimte voor de raad beschikbaar (in de nieuw gekozen vergadervorm). Ook de raadsfracties moeten goed gehuisvest zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Blijven toezien op inhoudelijk juiste aanlevering van stukken met voor de raad relevante informatie;
  • Zorgvuldige implementatie van de nieuwe vergaderwijze waarvoor de raad in september 2019 heeft gekozen, inclusief de ontwikkeling van bijbehorende instrumenten;
  • Uitgebreide instructie voor alle raadsleden en lijstopvolgers van het nieuwe raadsinformatiesysteem, zodat alle betrokkenen er goed mee uit de voeten kunnen;
  • De basis op orde: goede voorbereiding van alle vergaderingen, tijdige toezending van stukken.
ga terug