Programma 9 Kwaliteit van de leefomgeving

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

1

Groot onderhoud en vervangingen

9.1

I

-418

-137

1

Groot onderhoud en vervangingen

9.1

S

-269

-573

-573

-573

2

Vervanging gele stenen binnenstad

9.1

S

-66

-104

-104

-104

24

Beheer en onderhoud groen

9.1

S

-200

-200

-200

-200

24

Leefkwaliteit (SIF voor groen)

9.1

S

-500

-500

-500

-500

25

Plankosten

9.1

I

-50

-50

-50

30

Stadsbeheer proef

9.1

I

-125

-125

-125

34

Emissievrij wagenpark

9.1

S

-300

-300

-300

-300

Totaal deelprogramma 9.1

-1.928

-1.989

-1.852

-1.677

Totaal programma 9

-1.928

-1.989

-1.852

-1.677

 Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

 

Overzicht intensiveringsmiddelen 2020-2023

09 Kwaliteit van de leefomgeving

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Vervangingsopgave gekapte essen

150

Vervangingsinvesteringen onderhoud

52

94

Energie

246

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

150

246

0

0

52

0

0

94

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020

Overzicht hervormingen 2020-2023

09 Kwaliteit van de leefomgeving

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 09.1  Onderhoud en beheer openbare ruimte

Onderhoud verhardingen

500

Beheer en onderhoud (struct)

 401

 40

Beheer en onderhoud (incid)

1.000

Groenonderhoud begraafplaatsen

120

Totaal 09 Kwaliteit van de leefomgeving

1.000

1.021

0

40

0

0

0

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

09.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

-6.772

10.021

3.249

-----

Afwijking bestaand beleid

-9.397

11.021

1.624

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 9,4 miljoen hoger.

Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer (N 9,5 miljoen euro)

Voor Stadsbeheer hanteerden we tot nu toe afzonderlijke privaatrechtelijke tarieven voor de volgende vijf producten:

 • Inzameling van bedrijfsafval,
 • Commerciële straatreiniging,
 • Onderhoud reparaties derden,
 • Verkoop van brandstoffen en
 • Leasen.

In de begroting 2020 voegen we deze afzonderlijke privaatrechtelijke heffingen samen onder één noemer Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer. Hiervoor dienen de lasten en baten van de betreffende producten op één plek in de begroting te worden opgenomen, conform het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). Wij hebben deze lasten en baten nu overgeheveld naar deelprogramma 9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte. Voor dit deelprogramma betekent deze verschuiving een lastenstijging van 9,5 miljoen euro.

Beheer openbare ruimte (N 0,7 miljoen euro)
We hebben de benodigde budgetten voor het beheer openbare ruimte als gevolg van de areaaluitbreiding geactualiseerd ten opzichte van de begroting 2019.  De lasten stijgen met name door hogere toegerekende energiekosten (0,2 miljoen euro)  en hogere afschrijvingslasten (0,5 miljoen euro) door een toename in de investeringen.

Riolering (V 0,6 miljoen euro)
Aan de lastenkant begroten we jaarlijks een dotatie aan de voorziening van 2,1 miljoen euro. In 2020 bedraagt deze begrote dotatie aan de voorziening 1,1 miljoen euro als gevolg van de gehanteerde prijsstelling en de begrote lasten. Een lagere dotatie aan de voorziening is het middel om een kostendekkende rioolheffing te realiseren. Het effect van deze lagere dotatie aan de voorziening komt tot uiting in een lastendaling van 1,0 miljoen euro (2,1 – 1,1).
Daarnaast verwachten we dat er meer personele buitendienst benodigd is om het onderhoud aan de riolering uit te voeren. Het gevolg hiervan zijn hogere salariskosten (0,3 miljoen euro). De rioolheffing op totaalniveau is kostendekkend. Binnen deelprogramma 9.1. zijn alleen de lasten van Stadsbeheer begroot. Binnen programma 14 zijn de overige lasten van de rioolheffing  begroot zoals de overhead.

Verkeersvoorzieningen (V 0,3 miljoen euro)
Als gevolg van een afname van investeringen in openbare verlichting nemen de kapitaallasten op dit onderdeel met 0,2 miljoen euro af ten opzichte van 2019. Daarnaast is de verwachting dat er ook lagere uitgaven voor onderhoudswerkzaamheden in 2020 zijn (0 ,1 miljoen euro).

Emissievrij wagenpark (N 0,3 miljoen euro)
Ons streven is om vanaf 2023 met emissie loze wagens in de binnenstad te rijden. Realisatie van deze ambitie vraagt om een financiële impuls. Daarom stellen we vanaf 2020 jaarlijks 300 duizend euro beschikbaar. Dit betekent binnen dit deelprogramma een lastenverhoging van 0,3 miljoen euro.

Groen- en speelvoorzieningen (N 0,7 miljoen euro)

Deze lastenstijging wordt onder meer veroorzaakt door aanvullende intensiveringsmiddelen voor beheer en onderhoud groen (200 duizend euro). In 2019 is hier al 488 duizend euro voor beschikbaar gesteld. Vanaf 2020 is nu jaarlijks 688 duizend euro beschikbaar voor een extra impuls aan de leefkwaliteit. Daarnaast nemen de lasten met 488 duizend euro toe als gevolg van een toename van salariskosten.  Dit komt enerzijds door de indexering van de salarissen en anderzijds door een toename van medewerkers die werkzaamheden uitvoeren voor groen- en speelvoorzieningen..

Leges begrafenisrechten( V 0,25 miljoen euro)

Voor het afgekochte grafonderhoud hanteren we een voorziening. De ontvangen afkoopsommen vormen een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald en zal door de gemeente aan het onderhoud van de betreffende graven moeten worden besteed. De onderhoudslasten komen niet meer ten laste van de exploitatie maar ten laste van de voorziening. Daarnaast storten we de ontvangen afkoopsommen in deze voorziening. In zijn totaliteit zorgt dit voor een lastendaling van 0,25 miljoen euro.

Diverse teruggeraamde middelen Stadsontwikkeling (V 0,6 miljoen euro)
In de begroting 2019 hebben we incidentele middelen opgenomen voor projecten uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF) en intensiveringen uit het coalitieakkoord.  Bij deze laatste categorie gaat het onder meer om middelen voor klimaatadaptatie en het Groenplan (300 duizend euro). Ook betreft dit middelen voor het opstellen van een programma Leefomgeving en voetgangers (100 duizend euro). Deze middelen ramen we terug in de begroting 2020.

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 11 miljoen hoger.

Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer (V 11,3 miljoen euro)

Voor Stadsbeheer hanteerden we tot nu toe afzonderlijke privaatrechtelijke tarieven voor de volgende vijf producten:

 • Inzameling van bedrijfsafval,
 • Commerciële straatreiniging,
 • Onderhoud reparaties derden,
 • Verkoop van brandstoffen en
 • Leasen.
 •  

In de begroting 2020 voegen we deze afzonderlijke privaatrechtelijke heffingen samen onder één noemer Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer. Hiervoor dienen de lasten en baten van de betreffende producten op één plek in de begroting te worden opgenomen, conform het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). Wij hebben deze lasten en baten nu overgeheveld naar deelprogramma 9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte.

Aan de batenzijde van dit deelprogramma leidt deze verschuiving tot een toename van 11,3 miljoen euro.

Opbrengsten riolering (N 0,1 miljoen euro)
Enerzijds zien we een toename in de baten als gevolg van meer reguliere aansluitingen. Anderzijds nemen de baten af doordat de garageboxen in 2020 niet meer worden aangeslagen voor de rioolheffingen. Per saldo dalen de baten binnen dit deelprogramma met 66 duizend euro.

Leges begraafrechten (N 0,1 miljoen euro)
De zich al langer voordoende dalende trend in het aantal begrafenissen leidt tot dalende opbrengsten uit leges begraafrechten. Voor dit deelprogramma betekent dit een daling in de baten van ruim 0,1 miljoen euro.

Overig (N 26 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen aan baten en lasten tellen op tot een nadeel van 26 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

2.625

-1.000

1.625

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

7.446

-8.680

-1.234

--

Afwijking bestaand beleid

7.446

-8.680

-1.234

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 7,5 miljoen lager.

Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer (V 7,7 miljoen euro)
Zoals ook bij deelprogramma 9.1. toegelicht hanteerden we voor Stadsbeheer tot nu toe afzonderlijke privaatrechtelijke tarieven voor inzameling van bedrijfsafval, commerciële straatreiniging, onderhoud reparaties derden, de verkoop van brandstoffen en leasen.  In de begroting 2020 stellen we voor deze afzonderlijke privaatrechtelijke heffingen onder één noemer Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer samen te voegen. Hiervoor dienen de lasten en baten van de betreffende producten op één plek in de begroting te worden opgenomen, volgens de voorschriften van het BBV. Wij hebben deze lasten en baten nu overgeheveld naar deelprogramma 9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte. Voor deelprogramma Afvalinzameling en bedrijfsafval betekent dit een lastendaling van ruim 7,7 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 8,7 miljoen euro lager.

Inzameling bedrijfsafval (N 9,1 miljoen)
Als gevolg van het voorstel om de privaatrechtelijke tarieven van Stadsbeheer samen te voegen onder één noemer Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer, betekent dit voor deelprogrammaAfvalinzameling en bedrijfsafval een lastendaling van 9 miljoen. De baten van inzameling bedrijfsafval die in 2019 nog werden begroot in dit deelprogramma, hebben we nu overgeheveld naar deelprogramma 9.1.Onderhoud en beheer openbare ruimte.

Voor dit deelprogramma betekent deze verschuiving een daling van de baten met 9,1 miljoen euro.

Afvalstoffenheffing (V 0,3 miljoen euro)

De hogere opbrengsten uit afvalstoffenheffing zorgen voor een stijging van de baten. De oorzaak hiervan is de verwachte stijging van het aantal aansluitingen voor de afvalstoffenheffing.

Overig (N 134 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op een nadeel van 134 duizend euro.

09.3 Leefkwaliteit

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

7.911

-3.996

3.915

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 7,9 miljoen euro lager.

Sanering voormalige vuilstortlocatie Woltersum (V 8 miljoen euro)
De lasten dalen voornamelijk door het terugramen van de incidentele middelen voor de sanering van de voormalige vuilstortlocatie Woltersum, opgenomen in de begroting 2019. Deze lasten waren gedekt uit de volgende middelen: een bijdrage van de provincie Groningen (4 miljoen euro), een bijdrage van de voormalige gemeente Groningen (3,2 miljoen euro) en middelen uit de resultaatbestemming bij de jaarrekeningen 2018 van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer (0,8 miljoen euro).

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 4 miljoen euro lager.

Sanering voormalige vuilstortlocatie Woltersum (N 4 miljoen euro)
Ook de daling van de baten wordt vooral verklaard door het vervallen van incidentele middelen voor de sanering      van de  voormalige vuilstortlocatie Woltersum. Dit betreft de incidentele bijdrage van de provincie Groningen ad 4 miljoen  euro die we hadden begroot in 2019.

Overig (N 85 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 85-300
 duizend euro.