Programma 3 Onderwijs

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

42

Onderwijshuisvesting

3.1

S

-1.500

-2.500

-2.500

-2.500

Totaal deelprogramma 3.1

Totaal programma 3

-1.500

-2.500

-2.500

-2.500

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen 2020-2023

03 Onderwijs

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

03.1 Onderwijskansen

Energie

42

Verzekeringen

107

Totaal 03 Onderwijs

0

149

0

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.

Overzicht hervormingen 2020-2023

03 Onderwijs

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

03.1 Onderwijskansen

Accres  instellingen

26

Peuteropvang

1.050

1.050

850

Innovatiemiddelen onderwijs

150

200

Natuur en duurzaamheidseducatie

 120

Totaal 03 Onderwijs

1.200

26

1.050

200

0

970

0

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

3.1 Onderwijskansen

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

1.420

-107

1.312

--

Afwijking bestaand beleid

220

68

287

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 220 duizend euro lager.

Intensiveren leren (V 400 duizend euro)
Vanuit het coalitieakkoord 2019-2022 is het budget voor intensiveren leren met ingang van 2020 met 400 duizend euro structureel verlaagd.

Overige (N 113 duizend euro)

Diverse kleinere afwijkingen tellen op

tot een nadeel van 113 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

1.200

-175

1.025

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-202

3.2 Voorkomen school uitval

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

54

0

54

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht.