Programma 7 Verkeer

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

.021

2022

2023

21

Fietsenstalling V&D

7.1

S

-300

-300

-300

-300

22

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

7.1

I

-300

-300

-250

Totaal deelprogramma 7.1

-600

-600

-550

-300

37

Stationsgebied

7.2

S

-400

-1.822

-1.956

Totaal deelprogramma 7.2

0

-400

-1.822

-1.956

26

Motie parkeren diepenring

7.4

S

-40

-40

-40

-40

27

Kapitaallasten binnenstad

7.4

S

-180

-360

-540

-540

Totaal deelprogramma 7.4

-220

-400

-580

-580

38

Terugdringen autoverkeer: fiets & OV

7.6

S

-235

-253

-253

-253

39

Oosterhamrikzone

7.6

S

-250

-250

-250

Totaal deelprogramma 7.6

-235

-503

-503

-503

Totaal programma 7

-1.055

-1.903

-3.455

-3.339

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen 2020-2023

07 Verkeer

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 07.1 Fiets

Fietsmaatregelen

175

Totaal 07 Verkeer

0

175

0

0

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020.

Overzicht hervormingen 2020-2023

07 Verkeer

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 07.1 Fiets

Fietsparkeren onder vm V&D

300

 07.2 Openbaar vervoer

SIF-middelen (struct)

1.000

2.000

SIF-middelen (incid)

1.000

 07.4 Parkeren

Uitbreiding betaald parkeren

120

 150

 200

Parkeergarage Leonard Springerlaan

2.000

 07.6 Overig verkeer

Intensiveringsmiddelen verkeer

300

Ringsparen

381

381

381

381

Binnenstadsmiddelen

200

Totaal 07 Verkeer

1.501

800

531

2.000

2.381

200

1.381

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

7.1 Fiets

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

                 1.999

0

1.999

--

Afwijking bestaand beleid

1.874

0

1.874

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 1,9 miljoen euro lager .

Fietsenstalling V&D (V 2 miljoen euro)

In 2019 is 2 miljoen euro incidenteel beschikbaar gesteld voor de fietsenstalling in de kelder van de voormalige V&D. In de begroting 2020 ramen we dit terug. Dit zorgt voor een lastendaling van 2 miljoen euro.

Overig (N 56 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 56 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

125

125

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

7.2  Openbaar vervoer

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

                 1.000

0

1.000

--

Afwijking bestaand beleid

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht

Intensiveringen / Hervormingen

   1.000

1.000

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

7.3 Auto

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

46

46

--

Afwijking bestaand beleid

46

46

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht

7.4 Parkeren

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

-2.519

2.366

-153

----

Afwijking bestaand beleid

-2.519

2.246

-273

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 2,5 miljoen euro hoger .

Parkeergarage Forum Groningen (N 2,5 miljoen euro)
De lastenstijging van 2,5 miljoen euro wordt vrijwel geheel veroorzaakt door kosten van de nieuwe parkeergarage Forum Groningen. Het aandeel van de kapitaallastenstijging hierin bedraagt 2,1 miljoen euro.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 2,3
miljoen euro hoger.

Straatparkeren (V 1,1 miljoen euro)
Een belangrijk deel van deze stijging wordt veroorzaakt doordat we extra opbrengsten uit straatparkeren hebben geraamd in de begroting 2020 (1,1 miljoen euro).

Parkeergarage Forum Groningen (V 1 miljoen euro)
Daarnaast zorgt de opening van de nieuwe parkeergarage onder Forum Groningen voor een geraamde batenstijging  van 1 miljoen euro.

Parkeergarages overige (V 0,1 miljoen euro)
Overige begrote mutaties in relatie tot parkeergarages leiden tot een ton aan inkomstenstijging.

Overige afwijkingen (V 27 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op een voordeel van 27 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

120

120

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

7.5 Verkeersveiligheid

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

222

222

----

Afwijking bestaand beleid

222

222

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht

7.6 Overig verkeer

Lasten

Baten

Saldo

(Bedrag x 1.000 euro)

2.373

-1.196

1.177

----

Afwijking bestaand beleid

1.492

-1.196

296

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 1,5 miljoen lager.

Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer (V 1,051 miljoen euro)
Voor Stadsbeheer hanteerden we tot nu toe afzonderlijke privaatrechtelijke tarieven voor de volgende vijf producten:

  • Inzameling van bedrijfsafval,
  • Commerciële straatreiniging,
  • Onderhoud reparaties derden,
  • Verkoop van brandstoffen en
  • Leasen.

In de begroting 2020 voegen we deze afzonderlijke privaatrechtelijke heffingen samen onder één noemer Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer. Hiervoor dienen de lasten en baten van de betreffende producten op één plek in de begroting te worden opgenomen, conform het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). Wij hebben deze lasten en baten nu overgeheveld naar deelprogramma 9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte.

Voor dit deelprogramma betekent deze verschuiving een lastendaling van ruim 1 miljoen euro doordat de lasten bij verkoop brandstof heffing, Leasen en onderhoud reparaties derden niet meer begroot worden in deelprogramma 7.6 Overig verkeer.

Pilot Stedelijke Distributie (V 338 duizend euro)
In 2019 hebben we incidenteel rijksmiddelen ontvangen voor een pilot stedelijke distributie en verwerkt in de begroting 2019. In deze begroting ramen we deze middelen weer terug. Dit zorgt voor een lastendaling van 338 duizend euro.

Overige afwijkingen (V 103 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op een voordeel van 103 duizend euro.

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 1,2 miljoen euro lager.

Privaatrechtelijke heffingen Stadsbeheer (N 1,196 miljoen euro)
Ook voor de baten geldt dat de opbrengsten van verkoop brandstoffen, leasen en onderhoud reparaties derden niet meer begroot worden in deelprogramma 7.6 Overig verkeer. Het overhevelen van deze lasten en baten naar deelprogramma 9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte heeft als effect een daling in de baten van bijna 1,2 miljoen euro binnen dit deelprogramma.

Intensiveringen / Hervormingen

881

881

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.