Programma 14 Overhead en ondersteuning organisatie

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jaren

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

8

Revitalisering Stadhuis

14.1

I

-379

8

Revitalisering Stadhuis

14.1

S

-589 

-589

-589

10

Effecten knelpunten op SSC

14.1

S

50

50

50

50

56

Digitale archiefbestanden

14.1

I

-140

-140

-140

Transitie DIV

14.1

I

-561

-298

57

Huur Oosterboog

14.1

I

-125

-125

58

Huur I&A

14.1

I

-196

-141

Totaal deelprogramma 14.1

-1.351

-654

-679

-539

Totaal programma 14

-1.351

-654

-1.218

-539

Knelpunten tlv weerstandsvermogen

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

61

Outsourcing ICT

14.1

S

-1.348

Pm

 Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringsmiddelen 2020-2023

14 Overhead, ondersteuning organisatie

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 14.1  Algemene ondersteuning

Huisvesting Iederz

400

1.400

AVG ICT

300

Energie

143

Verzekeringen

33

Frictiekosten

2.250

1.170

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

2.250

476

1.170

0

400

0

0

1.400

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020

Overzicht hervormingen 2020-2023

14 Overhead, ondersteuning organisatie

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

 14.1  Algemene ondersteuning

Herstructurering medezeggenschap

123

245

Verstrekking hardware ICT-middelen

40

50

70

80

Optimalisatie gebruik panden

100

Totaal 14 Overhead, ondersteuning organisatie

163

100

50

245

70

0

80

0

Ga naar Hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen.

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

14.1 Overhead en ondersteunende organisatie

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

14.850

-6.483

8.367

--

Afwijking bestaand beleid

17.313

-6.483

10.830

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 17,3 miljoen euro lager.

Verzelfstandiging GGD (V 5,8 miljoen euro)

Per 1 januari 2020 vindt de verzelfstandiging van de GGD plaats. De GGD en de gemeente Groningen zullen dan bedrijfsmatig onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit betekent dat de begroting van de GGD vanaf 2020 niet langer onderdeel uit maakt van onze begroting. De lasten in deelprogramma 14.1 dalen daardoor met 5,8 miljoen euro. Hier tegenover staat een evenredige verlaging van de baten.

Dienstverlening aan de GGD (N 2,3 miljoen)
Met de verzelfstandiging van de GGD vervalt ook de dekking van de interne dienstverlening binnen de gemeente Groningen van de GGD. De lasten stijgen hierdoor met 3,1 miljoen euro. Hiervan is 0,8 miljoen als taakstelling opgenomen, waardoor de lasten totaal met 2,3 miljoen stijgen. Hier tegenover staat een evenredige verhoging van de baten.

Intensiveringen (V 3,7 miljoen euro)
In de begroting 2019 zijn intensiveringsmiddelen opgenomen welke niet geheel terugkomen in de begroting 2020, zoals frictiekosten met 2,3 miljoen euro en Outsourcing ICT met 1,3 miljoen euro. Per saldo nemen de lasten hierdoor af met 4,1 miljoen euro.
Daarnaast zijn er ook intensiveringen vanuit voorgaande jaren waarvoor in 2020 extra geld beschikbaar is gesteld, zoals 279 duizend euro voor transitie Documentaire Informatievoorziening. Per saldo nemen de lasten hierdoor toe met 340 duizend euro.

Nominale compensatie en korting (N 2,8 miljoen euro)
De budgetten in de begroting worden gecorrigeerd met de effecten van loon- en prijsontwikkelingen. Bovendien is er een korting op de nominale compensatie toegepast. De Lasten nemen hierdoor toe met 2,8 miljoen euro.

Applicatiebeheer publieke dienstverlening (V 392 duizend euro)
In de begroting 2020 worden de personele kosten inzake het functioneel beheer van diverse applicaties bij publieke dienstverlening doorbelast. De lasten in dit deelprogramma dalen met 392 duizend euro. In deelprogramma 11.1 Publieke Dienstverlening levert dit een stijging van de lasten op.

Van baten naar negatieve last (V 2,8 miljoen euro)
In de begroting hadden wij interne dekking voor uren als baten verantwoord. Op grond van regelgeving is dit onjuist. Daarom hebben wij dit in de begroting 2020 gecorrigeerd naar een negatieve last. De lasten dalen hierdoor met 2,8 miljoen euro. Hier tegenover staat een evenredige verlaging van de baten.

Businesscase Outsourcing ICT (V 11,3 miljoen euro)
De outsourcing van de generieke ICT heeft vanaf 1 april 2019 plaatsgevonden en daardoor zijn de besparingenin 2020, die voor een heel jaar gelden, hoger dan in 2019. De projectkosten die met het realiseren van de outsourcing samenhangen worden voornamelijk in 2019 gemaakt en zijn daardoor in 2020 lager. Dit is in lijn met de financiële opzet van de businesscase outsourcing ICT. Daarnaast wordt in 2019 in verband met de outsourcing 2,8 miljoen euro afgeschreven op over te dragen activa wat leidt tot incidentele kosten die niet terugkomen in 2020. De lasten voor de businesscase outsourcing ICT dalen afgerond met 12,6 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro al is meegenomen onder de intensiveringen.

Vorming en opleiding (N 1,5 miljoen euro)
In de begroting 2020 worden  alle kosten voor vorming en opleiding als overhead aangemerkt en dat betekent dat de lasten voor dit deelprogramma toenemen met 1,5 miljoen euro. In diverse andere deelprogramma’s nemen de lasten af.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 6,5 miljoen euro lager.

Verzelfstandiging GGD (N 5,8 miljoen euro)
Door de verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020 worden de baten van de GGD niet langer in onze begroting verantwoord. De baten in deelprogramma 14.1 dalen hierdoor met 5,8 miljoen euro. Hier tegenover staat een evenredige lastenverlaging.

Dienstverlening aan de GGD (V 2,3 miljoen euro)
De gemeente Groningen blijft met de verzelfstandiging van de GGD op een aantal organisatie-ondersteunende terreinen zoals ICT, Huisvesting en Facilitaire Zaken diensten leveren. De hieraan verbonden baten bedragen 2,3 miljoen euro en voeren wij per 2020 op. Hier tegenover staat een evenredige verhoging van de lasten.

Van baten naar negatieve last (N 2,8 miljoen euro)
In de begroting hadden wij interne dekking voor uren als baten verantwoord. Op grond van regelgeving is dit onjuist. Daarom hebben wij dit in de begroting 2020 gecorrigeerd. De baten dalen hierdoor met 2,8 miljoen euro. Hier tegenover staat een evenredige daling van de lasten.

Overige (N 262 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 262 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

-2.463

-2.463

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.