Programma 10 Veiligheid

Financiën

In dit onderdeel werken wij de financiën behorende bij dit programma uit door het financiële overzicht op het niveau van beleidsveld te geven en daarbij inzichtelijk te maken welke intensiveringen en hervormingen zijn verwerkt. Per deelprogramma geven we een toelichting op de belangrijkste afwijking van de lasten- en baten
 > 250 duizend euro.

Financieel overzicht lasten en baten

Overzicht intensiveringen voorgaande jare n

Nr.

Opgaven (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen)

Deel-programma

I/S

2020

2021

2022

2023

51

Capaciteit Toezicht & handhaving openbare ruimte

10.1

S

-50

-50

-50

-50

Totaal deelprogramma 10.1

-50

-50

-50

-50

52

Capaciteit Toezicht & handhaving overig

10.3

S

-150

-150

-150

-150

Totaal deelprogramma 10.3

-150

-150

-150

-150

4

Veiligheidsregio

10.4

S

-66

167

167

167

Totaal deelprogramma 10.4

-66

167

167

167

Totaal programma 10

-266

-33

-33

-33

Zie het financieel meerjarenbeeld  voor een totaaloverzicht en toelichting van alle intensiveringen voorgaande jaren.

Overzicht intensiveringen 2020-2023

10 Veiligheid

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

10.3 Integriteit en veiligheid

Actiecentrum Veiligheid en Zorg

82

164

Totaal 10 Veiligheid

82

0

0

164

0

0

0

0

Zie de financiële knelpunten en ambities 2020 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle aanvullende intensiveringen 2020

Overzicht hervormingen 2020-2023

10 Veiligheid

2020 (i)

2020 (s)

2021 (i)

2021 (s)

2022 (i)

2022 (s)

2023 (i)

2023 (s)

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Programmagelden veiligheid

150

300

Supportersproject

75

Precariobelasting

150

Toezicht en handhaving

263

Totaal 10 Veiligheid

150

488

0

300

0

0

0

0

Ga naar hervormingen 2020-2023 voor een totaaloverzicht en toelichting van alle hervormingen

Integrale financiële toelichtingen begroting 2020

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

-503

379

-124

--

Afwijking bestaand beleid

-991

379

-612

Onderstaande toelichting heeft betrekking op het bestaande beleid

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 1,0 miljoen euro hoger.
 
Reorganisatie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) (N 323 duizend euro)

In verband met de reorganisatie van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) hevelen we de middelen voor toezichthoudende taken horeca en prostitutie over van deelprogramma 8.7 Overig wonen naar deelprogramma 10.1 Veilige woon- en leefomgeving .

Capaciteit Toezicht en handhaving openbare ruimte (N 40 duizend euro)

Vanuit het coalitieakkoord 2019-2022 is de capaciteit Toezicht en handhaving met ingang van 2020 met 40 duizend euro verhoogd. Deze intensivering houdt verband met de hervorming op toezicht en handhaving.

Regieruimte VT evenementen en gemeentelijk beleidsteam (N 100 duizend euro)
Vanuit het coalitieakkoord 2019-2022 is met ingang van 2020 100 duizend euro structureel beschikbaar gesteld voor regieruimte VT evenementen en gemeentelijk beleidsteam.  
Deze intensivering houdt verband met de hervorming op toezicht en handhaving.

Precariobelasting (N 126 duizend euro)

De lasten voor precariobelasting stijgen met 126 duizend euro, doordat er meer kosten gemaakt moeten worden om de opbrengststijging uit precariobelasting te behalen.

 
Reclamedragend straatmeubilair (N 217 duizend euro)
De kosten voor reclamedragend straatmeubilair stijgen met 217 duizend euro. Hier tegenover staat een evenredige verhoging van de baten.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 379 duizend euro hoger.

 

Precariobelasting (V 276 duizend euro)

De opbrengsten uit precariobelasting stijgen met 276 duizend euro. In deze opbrengststijging zit de taakstellende verhoging voor het jaar 2020 verwerkt zoals we die hebben opgenomen in het coalitieakkoord 2019-2022.

Reclamedragend straatmeubilair (V 217 duizend euro)

De opbrengsten uit het beschikbaar stellen van reclamedragend straatmeubilair stijgen met 217 duizend euro. Hier tegenover staat een evenredige verhoging van de lasten.

Overige afwijkingen (N 299 duizend euro)

Diverse overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 299 duizend euro.

Intensiveringen / Hervormingen

488

488

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

10.3 Integriteit en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

-181

244

63

----

Afwijking bestaand beleid

-99

244

145

De afwijking op baten en lasten bij het bestaande beleid is kleiner dan 250 duizend euro en wordt daarom niet toegelicht

Intensiveringen / Hervormingen

-82

-82

De intensiveringen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht intensiveringen 2020-2023.
De hervormingen vindt u terug in de bovenstaande tabel: Overzicht hervormingen 2020-2023.

10.4 Fysieke veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

 (Bedrag x 1.000 euro)

-328

-232

-560

Toelichting op het verschil in lasten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de lasten zijn 328 duizend  euro hoger.
 

Verzelfstandiging GGD (V 232 duizend euro)

Per 1 januari 2020 vindt de verzelfstandiging van de GGD plaats. De GGD en de gemeente Groningen zullen dan bedrijfsmatig onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit betekent dat de begroting van de GGD vanaf 2020 niet langer onderdeel uit maakt van onze begroting. De lasten in deelprogramma 10.4 dalen daardoor met 232 duizend euro. Hier tegenover staat een evenredige verlaging van de baten.

Veiligheidsregio (N 560 duizend euro)
De stijging in de begroting van de Veiligheidsregio wordt voor 400 duizend euro veroorzaakt door voor de Veiligheidsregio onontkoombare autonome loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast hebben de besluiten ten aanzien van de financiering van de landelijke meldkamer gevolgen voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio. De financiering van de meldkamer wordt in plaats van door een verlaging van het gemeentefonds en een navenante verlaging van de bijdrage van gemeenten aan de Veiligheidsregio, vanaf 2020 geregeld via een vastgestelde verlaging van de Rijksbijdrage aan de Veiligheidsregio. De gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt hierdoor niet rechtstreeks beïnvloed en is daarom gecorrigeerd. Tegenover de verhoging van de bijdrage van 160 duizend euro aan de Veiligheidsregio staat dat er, anders dan eerder gedacht, geen verlaging van het gemeentefonds plaatsvindt.

Toelichting op het verschil in baten tussen de begroting 2020 en de actuele begroting 2019, de baten zijn 232 duizend euro lager.

Verzelfstandiging GGD (N 232 duizend euro)

Door de verzelfstandiging van de GGD per 1 januari 2020 worden de baten van de GGD niet langer in onze begroting verantwoord. De baten in deelprogramma 10.4 dalen hierdoor met 232 duizend euro. Hier tegenover staat een evenredige lastenverlaging.